อนุชา ฮุนสวัสดิกุล.

แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ : ปัญหาในทางปฏิบัติและหลักปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครอง / อนุชา ฮุนสวัสดิกุล. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - นนทบุรี : วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า, 2551. - 160 หน้า : ภาพประกอบ. - เอกสารวิชาการ ; ลำดับที่ 58 . - เอกสารวิชาการ (สถาบันพระปกเกล้า. วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น) ; ลำดับที่ 58 .

9789744494054


ความรับผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ -- ไทย.
ความรับผิดของราชการ -- ไทย.

KPT2840 / .อ372

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544