เครตัน, เจมส์ แอล.

คู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชน : การตัดสินใจที่ดีกว่าโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม / โดย เจมส์ แอล. เครย์ตัน ; แปลโดย วันชัย วัฒนศัพท์, ถวิลวดี บุรีกุล และ เมธิศา พงษ์ศักดิ์ศรี. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - [นนทบุรี] : สถาบันพระปกเกล้า, 2551. - xxiv, 390 หน้า : ภาพประกอบ.

แปลจาก: The public participation handbook : making better decisions through citizen involvement.

9789744494092


การมีส่วนร่วมทางการเมือง.
การมีส่วนร่วมทางสังคม.

JF799 / .ค74

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544