เปรียบเทียบข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2541 กับข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2540 / รวบรวมและเผยแพร่โดย ศูนย์บริการข้อมูลและกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. - กรุงเทพฯ : กองการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา , 2544. - 2, 69 หน้า.


ไทย. รัฐสภา. วุฒิสภา --กฎและระเบียบปฏิบัติ.


กฎและระเบียบปฏิบัติทางการนิติบัญญัติ -- ไทย.

KPT2516 / .ป7463

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544