พระเทพวิสุทธิเมธี (เงื่อม), 2449-2536.

โพธิปักขิยธรรมประยุกต์ : (ประยุกต์ธรรมอันเป็นฝักฝ่ายแห่งความตรัสรู้) / โดย พุทธทาสภิกขุ ; ย่นความโดย เช่นนั้นเอง. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2550. - 398 หน้า.

9789744098665


การรู้แจ้ง (พุทธศาสนา) -- ปัจจัย.
ธรรมะ (พุทธศาสนา)

BQ4399 / .พ462

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544