สมศักดิ์ กิจธนวัฒน์, 2516-

มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ = [Human relation in organization] / Human relation in organization สมศักดิ์ กิจธนวัฒน์. - [อุดรธานี] : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, 2548. - 602 หน้า : ภาพประกอบ.

9749923049


มนุษยสัมพันธ์.
การสื่อสารระหว่างบุคคล.

HM1106 / .ส456

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544