เครื่องประกอบพระอิสริยยศ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ / คณะกรรมการฝ่ายจัดทำจดหมายเหตุและหนังสือที่ระลึก ในคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ; คณะบรรณาธิการ, ณัฏฐภัทร จันทวิช ... [และคนอื่น ๆ]. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการ, 2551. - 10, 340 หน้า : ภาพสีประกอบ. 1 ซีดี-รอม ; 4 3/4 นิ้ว.

จัดพิมพ์ทูลเกล้าฯ ถวายสนองพระมหากรุณาธิคุณ ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ พระเมรุ ท้องสนามหลวง วันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2551.

9789744179395


กัลยาณิวัฒนา, สมเด็จฯ เจ้าฟ้า, 2466-2551 --ความตายและพิธีศพ.


พิธีทางศาสนาและพิธีกรรมเกี่ยวกับศพ.
กกุธภัณฑ์ -- ไทย.


ไทย -- กษัตริย์และผู้ครองนคร -- ความตายและพิธีศพ.

DS570.45.ก54 / ค48

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544