เอกรัตน์ ช้างแก้ว, 2507-

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับมาเลเซียในกรณีความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย / โดย พันเอก เอกรัตน์ ช้างแก้ว. - [กรุงเทพฯ] : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551. - 4, 200 แผ่น : ภาพประกอบ, แผนที่.

ภาคนิพนธ์ รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการระหว่างประเทศและการทูต.


การก่อความไม่สงบ -- ไทย (ภาคใต้)


ไทย -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- มาเลเซีย.
ไทย (ภาคใต้) -- การเมืองและการปกครอง.

DS575.5.ม6 / อ724

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544