รวมกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ : ประกอบด้วยกฎหมายอนุสัญญาระหว่างประเทศเกี่ยวกับซื้อขายระหว่างประเทศ รับขนของทางทะเล ประกันภัยทางทะเล วิธีการระงับข้อพิพาท กฎหมายขัดกัน และกฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ / [รวบรวมโดย] กำชัย จงจักรพันธ์. - พิมพ์ครั้งที่ 4, [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2552. - 255 หน้า.

มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.

9789742887179


ระเบียบการค้าต่างประเทศ.
Foreign trade regulation.
สัญญาทางการค้าระหว่างประเทศ.
Commercial treaties.

K1005 / .ร54 2552

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544