บุญเพราะ แสงเทียน, 2477-

กฎหมายธุรกิจเพื่อการจัดการ = Business law for management / Business law for management บุญเพราะ แสงเทียน. - พิมพ์ครั้งแรก. - กรุงเทพฯ : บริษัทวิทยพัฒน์ จำกัด, 2552. - 385 หน้า.

9789745827462


กฎหมายธุรกิจ -- ไทย.

KPT920 / .บ735

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544