องอาจ นัยพัฒน์.

การออกแบบการวิจัย : วิธีการเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และผสมผสานวิธีการ = Research design : quantitative, qualitative, and mixed methods approaches / Research design : quantitative, qualitative, and mixed methods approaches องอาจ นัยพัฒน์. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551. - 401 หน้า : ภาพประกอบ.

9789740322856


สังคมศาสตร์ -- วิจัย.
วิจัย.

H62.5 / .อ25

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544