ศิริชัย กาญจนวาสี.

การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมสำหรับการวิจัย / ศิริชัย กาญจนวาสี, ทวีวัฒน์ ปิตยานนท์, ดิเรก ศรีสุโข. - พิมพ์ครั้งที่ 5, [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551. - 219 หน้า : ภาพประกอบ.

9789740322214


สถิติ.
วิจัย.

HA29.5 / .ศ55 2551

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544