อาคม ใจแก้ว.

วิธีวิทยาการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ / ผู้เขียน อาคม ใจแก้ว. - พิมพ์ครั้งที่ 4 (ปรับปรุงครั้งที่ 2). - สงขลา : บริษัทแม็กมีเดีย วาย ทู เค, 2551. - 481 หน้า : ภาพประกอบ.

9746056182


การบริหารรัฐกิจ -- วิจัย.

JF1338.ก2 / อ624 2551

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544