จรัส สุวรรณมาลา, 2496-

คู่มือนวัตกรรมท้องถิ่น เรียนรู้ด้วยตนเองกับกรณีศึกษาจริง 250 เรื่อง / [ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์] : จรัส สุวรรณมาลา และคณะ. - [กรุงเทพฯ] : สถาบันวิถีใหม่ท้องถิ่น คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551. - 1 ซีดี-รอม : เสียง, สี ; 4 3/4 นิ้ว + คู่มือ 1 เล่ม.


การกระจายอำนาจปกครอง -- ไทย.
การปกครองท้องถิ่น -- ไทย.
การพัฒนาชุมชน -- ไทย.
การพัฒนาชนบท -- ไทย.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544