ธเนศวร์ เจริญเมือง, 2494-

พลเมืองเข้มแข็ง / ธเนศวร์ เจริญเมือง. - ฉบับปรับปรุงพิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : วิภาษา, 2551. - 8, 197 หน้า.

9789741661077 974166107X


สัญชาติ.
สิทธิพลเมือง.

JF801 / .ธ375 2551

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544