คู่มือสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม. - พิมพ์ครั้งที่ 3. - กรุงเทพฯ : สถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม, 2551. - 36 หน้า : ภาพสีประกอบ.


โทรคมนาคม -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
การคุ้มครองผู้บริโภค -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544