ดนัย ไชยโยธา, 2480-2559.

นักคิด นักรู้และนักการเมือง จากอดีตถึงปัจจุบัน = Philosophers, scholars and politicians from past to present / Philosophers, scholars and politicians from past to present ดนัย ไชยโยธา. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2552. - 434 หน้า : ภาพประกอบ.

9789749986868


นักรัฐศาสตร์ -- ชีวประวัติ.
นักปรัชญา -- ชีวประวัติ.
นักวิชาการ -- ชีวประวัติ.

JA92 / .ด364

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544