การพัฒนาและทดสอบดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทย (version 2007) : รายงานการวิจัย / คณะผู้วิจัย อภิชัย มงคล ... [และคนอื่น ๆ]. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - นนทบุรี : กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, 2552. - ก-ฏ, 234 หน้า : ภาพประกอบ. 1 ซีดี-รอม ; 4 3/4 นิ้ว.

ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข.

9789742966362


สุขภาพจิต.

WM105 / .ก636

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544