สาธารณสุขชุมชน : ประวัติศาสตร์และความทรงจำ จากยุคบุกเบิกถึงสิ้นแผนพัฒนาการสาธารณสุขฉบับที่ 5 : รายงานการสัมมนาผู้รู้เห็นประวัติศาสตร์ระบบสุขภาพไทย ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 19 เดือนกันยายน 2551 ณ ห้องประชุม 801 อาคาร 8 ชั้น 8 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข / ทวีศักดิ์ เผือกสม บรรณาธิการ. - พิมพ์ครั้งแรก. - นนทบุรี : หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ระบบสุขภาพไทย สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ, 2552. - ก-ฉ, 110 หน้า : ภาพประกอบ. - ชุดเอกสารประวัติศาสตร์และความทรงจำระบบสุขภาพไทย ส 01 . - ชุดเอกสารประวัติศาสตร์และความทรงจำระบบสุขภาพไทย ; ส 01. .

9789746420471


บริการอนามัยชุมชน -- ไทย -- การประชุม.
สาธารณสุข -- ไทย -- การประชุม.
การแพทย์ -- ไทย -- การประชุม.

WA546.JT3 / ก656

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544