สถิตย์ เล็งไธสง, 2474-

คู่มือกฎหมายพาณิชย์ 2 : ยืม ฝากทรัพย์ เก็บของคลังสินค้า ตัวแทน นายหน้า ประนีประนอม พนัน และประกันภัย / โดย สถิตย์ เล็งไธสง. - พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - กรุงเทพฯ : บริษัท ธรรมสาร จำกัด, 2551. - 240 หน้า.
กฎหมายพาณิชย์ -- ไทย.

KPT920 / .ส364 2551

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544