สถิตย์ เล็งไธสง, 2474-

คู่มือกฎหมายวิธีสบัญญัติ 3 : วิธีพิจารณาความอาญา : ตำรามาตรฐานที่ทุกคนควรมี / โดย สถิตย์ เล็งไธสง. - พิมพ์ครั้งที่ 4, [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดพิมพ์อักษร, 2552 - 280 หน้า.

9749453026


การบริหารงานยุติธรรม -- ไทย.
วิธีพิจารณาความอาญา -- ไทย.
พยานหลักฐาน (กฎหมาย) -- ไทย.

KPT1572 / .ส36 2552

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544