บุญเพราะ แสงเทียน, 2477-

กฎหมายอาญา 3 = Criminal law 3 : ภาคความผิดและภาคลหุโทษ แนวประยุกต์ / Criminal law 3 บุญเพราะ แสงเทียน. - ฉบับพิมพ์ที่ 3, ปรับปรุงใหม่. - กรุงเทพฯ : บริษัทวิทยพัฒน์ จำกัด, 2551. - 517 หน้า.

9789741628179


ความผิด (กฎหมาย) -- ไทย.
ความผิดลหุโทษ -- ไทย.

KPT3878 / .บ723 2551

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544