สวัสดิ์ สุคนธรังษี.

คณิตศาสตร์ประยุกต์สำหรับนักบริหาร (Quantitative methods for administrators). - กรุงเทพฯ, คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2519. - 96 หน้า. ภาพประกอบ. - เอกสารการศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ อันดับที่ 23 . - เอกสารการศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. คณะรัฐประศาสนศาสตร์) ; อันดับที่ 23 .


วิจัยปฏิบัติการ.

HD20.5 / .ส5

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544