วิจิตร ตัณฑสุทธิ์.

การวิจัยดำเนินงาน (Operations research) โดย วิจิตร ตัณฑสุทธิ์, วันชัย วิจิรวนิช และ ศิริจันทร์ ทองประเสริฐ. - พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขและเพิ่มเติม. - กรุงเทพฯ, บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด, 2527. - 2 เล่ม. ภาพประกอบ. ตาราง.

ล. 1 ภาค Deterministic.- ล. 2 ภาค probabilistic.


วิจัยปฏิบัติการ.

HD20.5 / .ว6 2527

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544