ประชุม โฉมฉาย.

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักกฎหมายการคลังและการเงิน / ประชุม โฉมฉาย. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552. - 172 หน้า.

9789744663771


การคลังสาธารณะ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
การเงิน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.

K4430 / .ป46

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544