ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง / [รวบรวมโดย] ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ. - พิมพ์ครั้งที่ 23, แก้ไขเพิ่มเติม. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2552. - 672 หน้า.

9789742887421


กฎหมายอาญา -- ไทย.

KPT3800 / .ป43 2552

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544