สุเกียรติ์ เวชจารุวัฒน์.

การแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (Securitization) : ศึกษาปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการนำบัญชีลูกหนี้ในโครงการอสังหาริมทรัพย์มาแปลงเป็นหลักทรัพย์ / Asset-based securitization : the study of legal problems concerning account receivables in real estate project โดย สุเกียรติ์ เวชจารุวัฒน์. - [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552. - 10, 260 แผ่น.

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายภาษี.


ตราสารหนี้หนุนโดยสินเชื่อที่อยู่อาศัย -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
ตราสารหนี้หนุนโดยสินเชื่อที่อยู่อาศัย -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.

K1114 / .ส727

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544