ศศิกานต์ หยั่งสายชล, 2525-

ท่าทีของประเทศไทยต่ออนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 / The position of Thailand on Maritime Labour Convention 2006 โดย ศศิกานต์ หยั่งสายชล. - [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552. - 7, 299 แผ่น.

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายการค้าระหว่างประเทศ.


อนุสัญญาแรงงานทางทะเล (ค.ศ. 2006)


ลูกเรือสินค้า -- สถานภาพทางกฎหมาย.
กฎหมายแรงงานระหว่างประเทศ.
ลูกเรือสินค้า -- สถานภาพทางกฎหมาย -- ไทย.

K1196 / .ศ562

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544