สมลักษณ์ จันทรังษี, 2522-

ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ / Tortious liability of officials โดย สมลักษณ์ จันทรังษี. - [กรุงเทพฯ] : สาขากฎหมายเอกชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552. - 15, 255 แผ่น.

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.


ความรับผิดของราชการ -- ไทย.
ความรับผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ -- ไทย.
ละเมิด -- ไทย.

KPT2840 / .ส44

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544