ธนภพ ศรีสถาพร, 2523-

มาตรการทางกฎหมายในการจัดการปัญหาสุนัขจรจัดในเขตกรุงเทพมหานคร / Legal measures for management of stray dog problems in Bangkok โดย ร้อยโทธนภพ ศรีสถาพร. - [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552. - 9, 145 แผ่น : ภาพประกอบ.

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.


สุนัข -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
สุนัขจรจัด -- การควบคุม -- ไทย -- กรุงเทพฯ
เจ้าของสุนัข -- สถานภาพทางกฎหมาย -- ไทย.
เทศบัญญัติ -- ไทย -- กรุงเทพฯ

KPT80.ส7 / ธ343

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544