เพ็ญจันทร์ คล้ายเอี่ยม, 2537-

ความรับผิดในสัญญาให้บริการด้านการแพทย์ / Contractual liability of the health service โดย เพ็ญจันทร์ คล้ายเอี่ยม. - [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552. - 11, 265 แผ่น : ภาพประกอบ.

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายเอกชน.


บริการทางการแพทย์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
แพทย์ -- การปฏิบัติโดยมิชอบ -- ไทย.
การผิดสัญญา -- ไทย.

KPT3100 / .พ722

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544