คู่มือการจัดกิจกรรมเพื่อการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ / สำนักพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม. - พิมพ์ครั้งแรก. - กรุงเทพฯ : สำนัก, 2547. - ก-ข, 35 หน้า : ภาพสีประกอบ.

9747566613


การควบคุมยาเสพติด -- ไทย.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544