พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2550 : พร้อมทั้งสรุปสาระสำคัญ ประวัติ ความเป็นมา กระบวนการ และขั้นตอนในการตราพระราชบัญญัติดังกล่าวของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ / จัดทำโดย กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย สำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ; [คณะทำงาน] นัฑ ผาสุข ... [และคนอื่น ๆ]. - กรุงเทพฯ : กลุ่มงานการพิมพ์ สำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2550. - 24, 97 หน้า : ภาพประกอบ.


สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์--ข้อบังคับ.


มหาวิทยาลัยและวิทยาลัย -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.

KPT3147.ก312550ก4 / 2550

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544