สนธิสัญญาและการต่างประเทศในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว : ผลสืบเนื่องจากสยามเก่าสู่โลกาภิวัตน์ : เอกสารสัมมนาทางวิชาการ / การสัมมนาทางวิชาการด้านสนธิสัญญาและการต่างประเทศ เนื่องในวาระฉลอง 200 ปี พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงษาธิราขสนิท บรรณาธิการ อาสา คำภา. - [กรุงเทพฯ] : คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดการสัมมนาทางวิชาการด้านสนธิสัญญาและการต่างประเทศ สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552. - 26, 150 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ)

บทความคัดสรรบางส่วนมีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกับการอภิปรายในวันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2552 ณ ห้องประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.

9789744663948


วงษาธิราชสนิท, กรมหลวง, 2351-2414.


สนธิสัญญาเบาว์ริ่ง.


ไทย -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- สัญญาระหว่างประเทศ.
ไทย -- การค้า.

JZ1767 / .ส336

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544