วรวุฒิ เทพทอง.

คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหุ้นส่วน / โดย วรวุฒิ เทพทอง. - พิมพ์ครั้งที่ 4, [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2552. - 328 หน้า.

9789742034788


หุ้นส่วน -- ไทย.
ห้างหุ้นส่วนจำกัด -- ไทย.

KPT1045 / .ว45 2552

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544