ฉัตรทิพย์ นาถสุภา, 2484-

ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทย / ฉัตรทิพย์ นาถสุภา. - พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551. - 139 หน้า.

9789740320616


ทุนนิยม -- ไทย.


ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ.

HC445 / .ฉ63 2551

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544