วรเวศม์ สุวรรณระดา.

ปัญหาเบี้ยยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ / วรเวศม์ สุวรรณระดา, อาภาพรรณ คำวชิรพิทักษ์. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - [กรุงเทพฯ] : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552. - 25, 285 หน้า : ภาพประกอบ.

9789740324232


การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ -- ไทย.

HV1484.ท92 / ว475

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544