ศรันย์ ไมตรีเวช.

ดังตฤณวิสัชนา. ฉบับ รู้คุณ แทนคุณ. รู้คุณ แทนคุณ - พิมพ์ครั้งที่ 1. - สมุทรสาคร : ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงพิมพ์ยูไนเต็ด โปรดักชั่น, 2551. - 127 หน้า.

9789749404829


ความกตัญญู -- แง่ศาสนา -- พุทธศาสนา.

BQ4420.ก36 / ศ463

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544