นิลุบล ไพเราะ.

ท่าทีของนานาประเทศต่อการสร้างประชาธิปไตยในพม่า ช่วงปี 2001-2008 = [International reaction for democracy in Myanmar in 2001-2008] / International reaction for democracy in Myanmar in 2001-2008 โดย นิลุบล ไพเราะ. - [กรุงเทพฯ] : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552. - 7, 233 แผ่น : ภาพประกอบ, แผนที่.

ภาคนิพนธ์ รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การระหว่างประเทศและการทูต)


ประชาธิปไตย -- พม่า.
ข้อบังคับลงโทษ (กฎหมายระหว่างประเทศ)


พม่า -- การเมืองและการปกครอง -- ค.ศ. 1988-
พม่า -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ.

JQ751.ก91 / น647

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544