วิจิตรา กุสุมภ์.

ข้อวินิจฉัยการพยาบาลตามรูปแบบของ NANDA = NANDA nursing diagnosis / NANDA nursing diagnosis วิจิตรา กุสุมภ์, อรุณี เฮงยศมาก. - พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - กรุงเทพฯ : บริษัท บพิธการพิมพ์ จำกัด, 2551. - 144 หน้า : ภาพประกอบ.

9789743452529


การวินิจฉัยทางการพยาบาล.
การประเมินทางการพยาบาล.
การวางแผนดูแลผู้ป่วย.
การพยาบาล.

WY100 / .ว626 2551

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544