การบริหารโลกาภิวัตน์ : ประสบการณ์ของภาคอุตสาหกรรมไทย / จัดโดย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; คณะบรรณาธิการ อาชนัน เกาะไพบูลย์, ภราดร ปรีดาศักดิ์, ดาราวรรณ รักษ์สันติกุล. - [กรุงเทพฯ] : คณะ, 2552. - 335 หน้า : ภาพประกอบ.

สัมมนาทางวิชาการ ประจำปี 2552 ครั้งที่ 32 วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2552 ณ หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.


อุตสาหกรรม -- ไทย -- การประชุม.
การจัดการอุตสาหกรรม -- การประชุม.
การส่งออก -- ไทย -- การประชุม.

HC445.ฮ9อ7 / ธ445

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544