สุขภาวะ สร้างได้ / กองบรรณาธิการ อารยา อนันต์ประกฤติ, พลินี เสริมสินสิริ. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, 2551. - 231 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ)

9789745827806


สุขภาพ -- ปกิณกะ.
การดูแลตนเอง.

QT180 / .ส716

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)