สุจิต ปัญญาพฤกษ์, 2514-

หลักแพ่งและพาณิชย์ / สุจิต ปัญญาพฤกษ์. - แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 7. - กรุงเทพฯ : ต้นไผ่, [2552?] - 196 หน้า.

9786119029712


กฎหมายแพ่ง -- ไทย.
กฎหมายพาณิชย์ -- ไทย.

KPT500 / .ส73 2552ก

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544