เดชา สังขวรรณ.

โครงการพัฒนาภาวะผู้นำกับงานด้านสิทธิมนุษยชน (ต่อเนื่อง) : ฉบับสมบูรณ์ / โดย เดชา สังขวรรณ และคณะ. - [กรุงเทพฯ] : กองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม, 2552. - 4 เล่ม : ภาพประกอบ.

มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.

[ล. 1.] รายงานผลการศึกษาเอกสารพร้อมเอกสารแจกระหว่างการฝึกอบรม -- [ล. 2.] หลักสูตร -- [ล. 3.] รายงานผลการศึกษาดูงานต่างประเทศ -- [ล. 4.] สรุปรายงานผลการดำเนินงาน.


สิทธิมนุษยชน -- ไทย.
เจ้าหน้าที่ของรัฐ -- การฝึกอบรม.
สิทธิมนุษยชน.
ความเป็นผู้นำ.


ไทย -- ข้าราชการและพนักงาน -- การฝึกอบรม.

JC599.ท9 / ด727

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544