เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล.

ย่อหลักกฎหมายครอบครัว พร้อมฎีกาล่าสุด / เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล, สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - นนทบุรี : สมใจ แซ่ฮ้อ, 2552. - 188 หน้า.

9789748442945


กฎหมายครอบครัว -- ไทย.
กฎหมายครอบครัว -- ไทย -- คำพิพากษาศาลโดยย่อ.

KPT540 / .ผ736

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544