เอนก เหล่าธรรมทัศน์, 2497-

ประชาธิปไตยท้องถิ่น : แง่คิดเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะในระดับท้องถิ่น / โดย เอนก เหล่าธรรมทัศน์. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2552. - 32 หน้า.

ฉบับพิมพ์ซ้ำ. พิมพ์ครั้งแรก 2550.


การปกครองท้องถิ่น -- ไทย.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544