ปิยพันธุ์ นิมมานเหมินท์.

การสร้างวินัยทางการเงินการคลังในส่วนที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกรมบัญชีกลางตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 / Create fiscal discipline in Comptroller General Department follow by the Constitution of the Kingdom of Thailand B.E. 2550 (2007) ปิยพันธุ์ นิมมานเหมินท์. - [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2552. - ก-ซ, 89 แผ่น.

เอกสารวิชาการส่วนบุคคล หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) วิทยาลัยการยุติธรรม.


การคลังสาธารณะ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.

KPT3527 / .ป64 2552

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544