เคล็ดลับการจัดบริการสาธารณะท้องถิ่น : บทเรียนจากรางวัลพระปกเกล้า' 51 / อรทัย ก๊กผล, ฉัตรระวี ปริสุทธิญาณ บรรณาธิการ. - พิมพ์ครังที่ 1. - นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2552. - 438 หน้า : ภาพประกอบ.

9789744494962 9789744494979


สาธารณูปโภค -- การจัดการ.
การปกครองท้องถิ่น -- ไทย.

HD2763 / .ค743

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544