ชยันต์ ตันติวัสดาการ.

การพัฒนาวิธีการประเมินความรับผิดชอบร่วมในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากอุตสาหกรรมระหว่างประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศที่กำลังพัฒนา / โดย ชยันต์ ตันติวัสดาการ, สิรินทรเทพ เต้าประยูร, ชโลธร แก่นสันติสุขมงคล ; บรรณาธิการ ท่านผู้หญิงสุธาวัลย์ เสถียรไทย, บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม, 2552. - 117 หน้า : ภาพประกอบ. - ชุดโครงการพัฒนาความรู้และยุทธศาสตร์ด้านความตกลงพหุภาคีระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม ; ลำดับที่ 3 . - ชุดโครงการพัฒนาความรู้และยุทธศาสตร์ด้านความตกลงพหุภาคีระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม ; ลำดับที่ 3. .

สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

9789742351939


การลดก๊าซเรือนกระจก -- แง่เศรษฐกิจ.
การลดคาร์บอน ไดออกไซด์ -- แง่เศรษฐกิจ.
อุตสาหกรรมการผลิต -- แง่สิ่งแวดล้อม.

HC79.ม4 / ช463

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544