ธโนดม โลกาพัฒนา.

การประกันภัยต่อ ไม่ยากอย่างที่คิด = Reinsurance : make it easy! / Reinsurance : make it easy! เรียบเรียงโดย ธโนดม โลกาพัฒนา, ดวงดาว วิจักขณ์จารุ. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : คณะอนุกรรมการส่งเสริมการประกันภัย ประจำปี 2550-2552 สมาคมประกันวินาศภัย, 2552. - 264 หน้า : ส่วนใหญ่เป็นภาพสีประกอบ.

9789748097961


ประกันภัยต่อ.

HG8083 / .ธ393

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455