ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช.

การต่างประเทศและความมั่นคงไทย : มุมมองรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ = Thai foreign and security affairs : comparative constitution perspectives / Thai foreign and security affairs : comparative constitution perspectives ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช เขียน ; สุรชาติ บำรุงสุข บรรณาธิการ. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา, 2552. - 41 หน้า. - จุลสารความมั่นคงศึกษา ; ฉบับที่ 62 . - จุลสารความมั่นคงศึกษา ; ฉบับที่ 62. .


ความมั่นคงแห่งชาติ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
กฎหมายระหว่างประเทศ.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544